FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Ty i ona, czyli umowa leasingowa…

Ty i ona, czyli umowa leasingowa…

Umowa leasingu samochodów jest zawierana zwykle na 3-4 lata. Zanim ją podpiszemy, niezależnie czy w Anglii czy w Polsce należy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów:

1. Wiarygodność finansującego„Warto sprawdzić firmę leasingową, jej pozycję na rynku i stabilność finansową, które zagwarantują, że kontrahent wywiąże się z umowy i będziemy mogli korzystać z pojazdu w sposób niezakłócony??wskazuje Paweł Kowalewski, dyrektor departamentu prawnego Volkswagen Bank.

2. Dostosowanie umowy do potrzeb klientana rynku najczęściej spotyka się leasing z niską wartością końcową (ostatnią ratą w wysokościzazwyczaj1% początkowej wartości pojazdu). Coraz popularniejsze stają się jednak kontrakty z wysoką wartością końcową, dzięki czemu miesięczne raty leasingowe są niskie. Po okresie leasingu klient ma wtedy możliwość zmiany pojazdu na nowy, czyli zwrotu dotychczas używanego auta i skorzystania z nowej oferty. Pozwala to uniknąć kłopotliwej samodzielnej sprzedaży samochodu.

3. Kompleksowa analiza„Zazwyczaj na umowę leasingu składa się nie tylko sama umowa, ale i ogólne warunki kontraktu leasingu oraz tabela prowizji i opłat. Przed jej podpisaniem należy zapoznać się z każdym z tych dokumentów??podpowiada Paweł Kowalewski.

 4. Usługi dodatkoweoferowane wraz z umową leasingu. Najczęściej są to kontrakty na ubezpieczenie pojazdu, ale często jest też możliwość skorzystania z polis na życie oraz innych ubezpieczeń. Wraz z umowami leasingu często oferowane są także pakiety serwisowe, które zapewniają przewidywalne przeglądy okresowe (mogą być rozłożone na miesięczne raty), a niekiedy również i naprawy pojazdu w okresie trwania leasingu.

5. Raty leasingowenależy zwrócić uwagę nie tylko na wysokość rat leasingowych, ale również na ich liczbę (niekiedy umowa trzyletnia oznacza 35 miesięcznych zobowiązań finansowych, a niekiedy jest ich 36). Porównując oferty leasingowe można pokusić się o samodzielne obliczenie sumy opłat leasingowych, ponieważ metodologia ich wyliczania przez firmy leasingowe bywa różna i może uwzględniać pewne koszty związane z umową.

6. Limit przebiegu„Należy również zastanowić się, czy umowa określa limit przebiegu pojazdu w okresie leasingu i czy jest on dostosowany do naszych potrzeb? W przypadku określenia w kontrakcie limitu trzeba zwrócić uwagę na opłatę za dodatkowy przebieg ponad ustalony limit??radzi szef departamentu prawnego Volkswagen Bank.

7. Ograniczenia w korzystaniu z pojazduumowy leasingu często zawierają postanowienia dotyczące ograniczeń w zakresie możliwości powierzenia pojazdu osobom trzecim, czy też wykorzystywania auta do określonej działalności (taksówka, nauka jazdy); ich naruszenie może wiązać się z koniecznością zapłaty kar umownych, a nawet stanowić podstawę wypowiedzenia umowy przez finansującego.

8. Ponadnormatywne zużycie„Sprawdźmy, czy umowa określa kto i według jakich kryteriów dokonuje oceny pojazdu w razie jego zwrotu finansującemu. Najczęściej stosowany jest Przewodnik Zwrotu Pojazdów wydany w Polsce przez PZWLP. Dowiemy się z niego jakie uszkodzenia czy oznaki zużycia są akceptowalne, a za jakie zostaniemy obciążeni zwracając pojazd po okresie leasingu??podkreśla Paweł Kowalewski, dyrektor departamentu prawnego Volkswagen Bank.

9. Przedterminowe wygaśnięcie umowy leasinguwarto uważnie przeanalizować zapisy regulujące rozliczenie umów w razie ich przedterminowego zakończenia wskutek szkody całkowitej lub w razie wypowiedzenia umowy przez finansującego.

JR, Źródło: Forbes, WV

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Leave a Comment