FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Rozwód nie zmienia podstawowych obowiązków rodziców względem dziecka. Zgodnie z prawem oboje nadal są zobowiązani do wychowywania go i zapewnienia mu środków na utrzymanie. Kwestię alimentów na dzieci w Wielkiej Brytanii uregulowano w Ustawie Alimentacyjnej z 1991 r. Brytyjskim odpowiednikiem polskich alimentów jest Child Maitenance.

 

 Rodzic (ewentualnie babcia, dziadek lub opiekun), u którego mieszka dziecko po rozpadzie związku, ma prawo do ubiegania się o alimenty od drugiego rodzica. W UK  alimenty płacone są tygodniowo na dzieci, które nie ukończyły szesnastu lat, lub które nie ukończyły lat 19, jeżeli uczą się w trybie dziennym i nie jest to nauka na wyższym poziomie.

Gdy nie możemy się porozumieć

 

Najlepiej oczywiście by było, gdyby rodzice dziecka porozumieli się między sobą w sprawie alimentów. Z sądowych statystyk wynika jednak, że dzieje się tak rzadko. W obliczu sporów pomiędzy rodzicami pozostaje droga formalna i wyliczenie kwoty alimentów przez agencje rządowe. W pierwszej kolejności można zwrócić się do Child Maintenance Options, która doradzi w kwestii uregulowania obowiązku alimentacyjnego i pomoże wystąpić do agencji rządowych Child Support Agency lub Child Maintenance Service. Można też samemu złożyć wniosek o alimenty w lokalnym biurze Child Support Agency. Adresy agencji dostępne są na stronie internetowej Child Support Agency www.csa.gov.uk. Wnioski są rozpatrywane do 12 tygodni, a pierwsza płatność wpływa na konto do 6 tygodni po ustaleniu warunków płatności.

rozwód

 

Dla kogo agencja?

Agencja ma jurysdykcję w każdym przypadku, gdy rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, niezamieszkujący z dzieckiem, a także dziecko mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii. Agencja uprawniona jest do wyliczenia alimentów na dziecko także wówczas, gdy rodzic niezamieszkujący z dzieckiem, nie zamieszkuje na stałe w UK, ale jest zatrudniony u pracodawcy, zatrudnionego z kolei na warunkach obowiązujących na Wyspach.

Wysokość alimentów

Wysokość kwoty alimentów wyznaczona przez CSA zależy od wielu czynników. Najważniejszy jest dochód netto pozwanego, liczba dzieci objęta obowiązkiem alimentacyjnym oraz liczba dzieci zamieszkująca z rodzicem płacącym alimenty. Jeśli dochód netto przekracza 200 funtów tygodniowo, kwota alimentów jest wyliczana według stawek zasadniczych. Wynoszą one: 15 % naszego dochodu netto w przypadku jednego dziecka, 20 % – dla dwojga i 25 % – dla trojga dzieci. Kwota alimentów może zostać zmniejszona np. jeśli spłacamy kredyt hipoteczny zaciągnięty na kupno domu, w którym pozostały dzieci z matką, gdy mieszkają z nami dzieci, a nawet w przypadku noclegów dzieci w domu płacącego alimenty.

Gdy zarabiamy mniej niż 200, ale powyżej 100 funtów netto tygodniowo, mają zastosowanie obniżone stawki alimentów. Zmniejszona stała stawka to 5 funtów plus 15% tygodniowego wynagrodzenia netto. Gdy zarobki są niższe niż 100 funtów tygodniowo, albo utrzymujemy się z zasiłków, alimenty płacimy w kwocie zryczałtowanej w wysokości 5 funtów tygodniowo na każde dziecko. Alimenty w kwocie zryczałtowanej płacimy także w przypadku, gdy mieszkamy z osobą pobierającą zasiłki Income Support lub Jobseeker’s Allowance. Całkowite zwolnienie z obowiązku płacenia alimentów w UK jest możliwe, lecz są to rzadkie przypadki. Dotyczą one tych, którzy studiują w pełnym wymiarze czasu studiów, osób w wieku 16 -18 lat, więźniów, uczących się w pełnym wymiarze czasu oraz pensjonariuszy otrzymujących zasiłek na pokrycie opłat za pobyt w domu opieki.

dziecko

W czym jeszcze mogą pomóc agencje rządowe?

Child Support Agency oraz Child Maintenance Service nie tylko ustalają kwoty alimentów, ale także pomagają w kwestiach takich, jak ustalenie adresu rodzica dziecka, rozstrzyganie sporów dotyczących ustalenia ojcostwa w tym przekazywanie sprawy do sądu. Mają także uprawnienia do egzekucji alimentów, windykacji zaległych płatności (mogą m. in. potrącać kwoty alimentów z wypłaty lub zasiłków, zająć środki na koncie bankowym dłużnika, pozwać do sądu i ustalić komornika).

Gdy jedno z rodziców mieszka za granicą

 

Kraje Unii Europejskiej muszą egzekwować nakazy sądowe dotyczące alimentów wydane w Wielkiej Brytanii oraz decyzje organizacji rządowych Child Support Agency. Podobnie nakazy sądowe dotyczące alimentów w Polsce muszą być egzekwowane w Wielkiej Brytanii. Tyle teorii, w praktyce może być jednak różnie. W przypadku, gdy jedno z rodziców mieszka w Polsce, a drugie w Wielkiej Brytanii mogą wyniknąć komplikacje w kwestii płacenia alimentów. Może być wówczas istotne, gdzie przeprowadzono sprawę o rozwód, w Polsce czy w UK. Według niektórych źródeł, w pewnych sytuacjach brytyjskie sądy  mogą odmówić rozpatrzenia wniosku o alimenty, jeżeli procedura rozwodowa odbywała się w Polsce. Jeśli sąd w Polsce zasądził alimenty, a dłużnik mieszka na Wyspach, także egzekucja alimentów może być utrudniona.

sąd

W egzekucji alimentów poza granicami są dwie drogi. Możemy zwrócić się do sądu okręgowego (wydział cywilny) w Polsce z wnioskiem, aby przesłał go do kraju, w którym przebywa dłużnik. Należy wówczas wskazać adres zamieszkania dłużnika, w celu ustalenia sądu zagranicznego, w którym będzie toczyła się sprawa. Sąd zagraniczny może wydać orzeczenie o wykonalności wyroku sądu polskiego w sprawie przyznania alimentów. Orzeczeniu nadaje się wówczas klauzulę wykonalności i jeśli dłużnik nie chce dobrowolnie płacić zasądzonych alimentów, w celu ich  egzekucji uruchomiona zostanie procedura komornicza.

Drugą opcją dochodzenia alimentów, jeżeli posiadamy wykonalne na terenie Polski orzeczenie, jest wniesienie o stwierdzenie jego wykonalności bezpośrednio w kraju, w którym dłużnik przebywa. Możliwość dochodzenia alimentów z zagranicy daje nam rozporządzenie Rady Unii Europejskiej, ale jest ono stosowane tylko do wyroków wydanych po 1 marca 2002 roku i tylko w krajach Unii Europejskiej. Składamy wówczas wniosek w okręgu sądu, w którym przebywa dłużnik. Niestety zwykle największym  problemem  jest właśnie obowiązek wskazania adresu dłużnika w danym państwie. Wniosek składamy do konkretnych instytucji. W przypadku roszczeń alimentacyjnych w Anglii i Walii Magistrates Court w Irlandii Północnej Magistrates Court, w Szkocji Sheriff Court.

Egzekucja alimentów od osób przebywających poza granicami kraju, w którym mieszkamy jest sprawą złożoną, powyżej zostały zasygnalizowane jedynie najistotniejsze kwestie. Borykając się z tym niełatwym problemem warto zasięgnąć porady prawnika lub organizacji rządowych. Zdarza się, że konieczna będzie pomoc adwokata, a nawet prywatnego detektywa.

Ze względu na dobro dziecka, jego rozwój oraz zapewnienie mu jak najlepszej przyszłości, przede wszystkim warto jednak dołożyć starań, aby kwestię alimentów załatwić polubownie. Rozwód rodziców jest wystarczająco dużym stresem w życiu małego człowieka.

Marzena Wojciechowska/twojaanglia.eu

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share